Reglement fotowedstrijd stad Roeselare

Het stadsbestuur van Roeselare is de organisator van de lokale fotowedstrijd. Hiervoor is het onderstaande reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd.

1. Organisatie

Dit reglement omvat de modaliteiten van de fotowedstrijd die stad Roeselare organiseert. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van het Stadsbestuur Roeselare, departement Informatie en Communicatie, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, België. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Het stadsbestuur kan op elk moment met onmiddellijke inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt gemeld op de website fotowedstrijd.roeselare.be.

De fotowedstrijd van stad Roeselare is toegankelijk voor iedereen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

2. Wedstrijd

De fotowedstrijd van stad Roeselare verloopt als volgt:
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via fotowedstrijd.roeselare.be. Om deel te nemen, laadt u uw foto’s op via het daarvoor voorziene digitale wedstrijdformulier van stad Roeselare op fotowedstrijd.roeselare.be.

De opdracht van de wedstrijd is:
Stuur ons een foto in die genomen werd op het grondgebied van Roeselare en waar herkenbare elementen van de stad op de foto's te zien zijn.

De wedstrijd loopt maandelijks. Elke maand zoekt een jury de beste foto uit.

Volg de richtlijnen op voor het uploaden van digitale foto’s die je in het uploadscherm vindt. Elke deelnemer kan maximum drie foto’s per maand plaatsen. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal het stadsbestuur van Roeselare vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Volgende foto’s komen in aanmerking voor eventuele publicatie: landschapsfoto’s, natuurfoto’s, foto’s van menigte, seizoensgebonden activiteiten (b.v. Batjes, eindejaar, ...), feestelijkheden en gebouwen.
Het stadsbestuur heeft het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten. Het stadsbestuur kan foto’s elimineren indien er aanwijzingen zijn van misbruik.
Foto's komen niet in aanmerking voor publicatie indien:

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd.
Elke maand wordt de beste foto door een jury uitgekozen. Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in publicaties van het stadbestuur van Roeselare. De winnaar krijgt een leuk aandenken.
Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury voor de beste foto’s.
Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

3. Geschillen

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege het stadsbestuur van Roeselare.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. Desgevallend zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Roeselare bevoegd.

Contact

Bij problemen bij het uploaden van uw foto of andere vragen bij de wedstrijd, kan u terecht bij de dienst externe communicatie via het e-mailadres communicatie@roeselare.be. Vermeld in het onderwerp steeds 'Fotowedstrijd'.